Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi firmou PELED s.r.o.(ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkom kupujúcim len v internetovom obchode (ďalej len „kupujúci“)

2. Informácie o predávajúcom

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 102282/B
Meno: PELED s.r.o.
Miesto podnikania: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava 35
IČO: 48024775
DIČ: 2120002346
IČ DPH: SK2120002346

3. Kupujúci

Kupujúci- živnostník resp. podnikateľ, čiže fyzická resp. právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania sa riadi obchodnými podmienkami v rámci obchodného zákonníka. Kupujúci ,ktorý nie je živnostník resp. podnikateľ sa riadi ustanoveniami zákona č.: 40/ 1994 Zb., Občiansky zákonník č.: 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

4. Objednávka - kúpna zmluva

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode cez nákupný kôš, prípadne objednaného telefonicky resp. e-mailom. Týmto úkonom medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Ceny, ktoré sú uvedené v katalógu internetového obchodu zahŕňajú aktuálnu daň s pridanej hodnoty. Nezahŕňajú však cenu dopravy.

5. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7 kalendárnych dní. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé resp. zavádzajúce údaje. Taktiež ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa nečakane zmenila jeho veľkoobchodná cena. Za účelom ďaľšieho postupu bude kupujúci neodkladne informovaný.

6. Odstúpenie od objednávky - kúpnej zmluvy

Kupujúci, na ktorého sa nevzťahujú obchodné podmienky v rámci obchodného zákonníky má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V zákonom stanovenej lehote sa na odstúpenie od zmluvy vzťahujú nasledovné podmienky:

  • tovar pokiaľ bol už prevzatý zašle kupujúci na adresu predávajúceho
  • tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu resp. dokladu o kúpe
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý. Spotrebiteľ mal právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v našom „kamennom“ obchode. Odskúšaním sa však nerozumie používať ho a následne vrátiť predávajúcemu.
  • tovar kupujúci zašle predávajúcemu doporučene a poistený, nie však na dobierku!

Po splnení uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet, alebo zaslaním na jeho adresu najneskôr do 10 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z uvedených podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

7. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru prebieha v čo najkratšom termíne. Objednávky tovaru zrealizované do 14:00 budú v prípade skladovej dostupnosti zrealizované v tom istom dni ak bude tovar odosielaný formou špedície Slovak Parcel Service, s.r.o. na dobierku. Ak za tovar i dopravu platené prevodom na náš účet tak jeho expedícia bude realizovaná v čo najkratšom termíne po pripísaní platby. Ak tovar nie je na našom internom sklade je expedícia tovaru zvyčajne 1-4 pracovné dni podľa jeho dostupnosti na sklade dodávateľa. V prípade dlhšej dodacej doby predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

8. Miesto odberu

a) Ak kupujúci pri objednávaní tovaru cez internetový obchod zvolí možnosť osobného odberu:
PELED s.r.o., Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava . 
Platba je možná iba v hotovosti, alebo prevodom na účet (nie je možná platobnou kartou ani rôznymi poukážkami).

b) Miesto odberu t.j. adresa pre zaslanie tovaru je stanovená kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad o kúpe tovaru, návod na používanie prípadne záručný list.

9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

10. Spôsob platby a poplatky za dopravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru.

b) Prepravu zabezpečuje kuriérska služba 123kuriér. Ceny platia pre zásielky v rámci celej SR:
    - osobný odber:                                                   0,00€
    - pri objednávke tovaru do 5kg:                           5,50€ s DPH - platba vopred bankovým prevodom
    - pri objednávke tovaru do 5kg:                           6,60€ s DPH - platba za dobierku v hotovosti kuriérovi
 
c) Pri objednávke tovaru nad 5kg a expresnej zásielky osobitná sadza dopravy podľa dohody s kupujúcim.

d) Pri nákupe nad 500€ na dobierku môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho do výšky 50% z celkovej ceny objednávky do 24 hod od jej potvrdenia.

11. Prebratie tovaru

Pred prevzatím si tovar prosím skontrolujte, či je obal i výrobok neporušený (u zásielky Slovak Parcel Service, s.r.o. je možná len kontrola obalu, prípadne následná reklamácia poškodeného výrobku do 24 hodín od prevzatia), v prípade akejkoľvek nezrovnalosti tovar neprevezmite.
Kontrola funkčnosti výrobku na mieste nie je možná.